مدارک مورد نیاز
[ROTITR]
تعداد مشاهده: 75155
1385/00/14
print
مدارک مورد نیاز

مدارک مورد نیاز

مدارک مورد نیاز صدور پروانه
حضور کلیه مالکین یا وکیل قانونی ایشان همراه مدارک زیر الزامی است
اصل و فتوکپی سند مالکیت 1-
اصل و فتوکپی شناسنامه مالک 2-
اصل و فتوکپی وکالتنامه محضری 3-
اصل و کپی فیش پرداخت عوارض نوسازی سال جاری 4-
اصل و کپی صورت مجلس و نقشه تفکیکی اعیانی برای آپارتمانها 5-
اصل و کپی انحصار وراثت (در صورت فوت مالک) 6-
ارائه گوای 6و8 زمسن شهری و یا نظریه مکیسیون تشخیص و عوارض دارایی سال جاری(در صورتیکه ملک بایر باشد) 7-
دریافت فرم شماره 600 کنترل کیفیت ساخت و ساز از شرکتهای مجاز و ارائه به شهرسازی (در رابطه با کنترل های لازم توسط شرکتهای خصوصی تحت قرارداد شهرداری) 8-
مدارک مورد نیاز صدور گواهی

حضور یکی از مالکین یا وکیل قانونی ایشان همراه مدارک زیر الزامی است

اصل و فتوکپی سند مالکیت 1-
اصل و فتوکپی شناسنامه مالک 2-
اصل و فتوکپی وکالتنامه محضری 3-
اصل و کپی فیش پرداخت عوارض نوسازی سال جاری 4-
اصل و کپی صورت مجلس و نقشه تفکیکی اعیانی برای آپارتمانها 5-
اصل و کپی انحصار وراثت (در صورت فوت مالک) 6-

 

مدارک مورد نیاز تفکیک
سه نسخه کپی سند مالکیت (در صورت مشاع بودن 2 نسخه) 1-
یک برگ نقشه 1/2000 که محل ملک دقیقا توسط مالک بر روی آن مشخص شده باشد بانضمام سه برگ کپی از محل مشخص شده ملک 2-
مفاصا حساب نوسازی یا معافی آن 3-
در صورتیکه ملک بایر باشد، مفاصا حساب عوارض دارایی مربوط به عوارض زمینهای بایر و ارائه گواهی 6 و 8 از سازمان زمین شهری الزامی است 4-
در صورتیکه مساحت ملک بیش از 3000 متر مربع باشد و یا زمینهایی که بعلت هندسی نبودن شکل آنها و یا نداشتن ابعاد در سند مالکیت که تعیین ابعاد و زوایا توسط مامور بازدید محل مقدور نبتشد. ارائه نقشه برداری که به امضاء مهندس مجاز رسیده باشد الزامی است 5-
در صورتیکه ملک بصورت ساختمان باشد، پروانه ساختمانی و پایان کار ارائه شود 6-
در صورتیکه قبلا جهت پلاک مورد درخواست، پروانه ساختمانی صادر شده باشد، پروانه مربوطه باید ابطال و از درجه اعتبار ساقط گردد 7-
در صورتیکه ملک فاقد ابعاد باشد، نقشه ثبتی ارائه شود 8-
درصورتیکه ملک تفکیک شده باشد، صورت مجلس و نقشه تفکیک ثبت مربوطه ارائه شود 9-
جهت تشکیل پرونده الزامی است مالک یا مالکین و یا وکیل رسمی آنها همراه با شناسنامه یا کارت شناسایی معتبر انجام گیرد و کلیه اوراق اصلی بایستی به امضاء ایشان برسد 10-
ارائه طرح پیشنهادی تفکیک با مقیاس 1/500 که به امضاء مهندس مجاز رسیده باشد 11-
افراز یا تفکیک از لحاظ اجرای ماده 101 قانون شهرداری ها فرقی ندارد. اگر بین مالکین توافق باشد عمل تفکیک تلقی می گردد و الا بعلت عدم توافق بین مالکین تقاضای افراز توسط دادگاه و یا ثبت به همراه ارائه کروکی تفکیک که تعیین کننده سهم مالکین و ممهور به مهر مراجع درخواست کننده است به شهرداری مربوطه جهت اجرای ماده 101 قانون شهرداری ارائه می گردد. *

 

مدارک مورد نیاز پاسخ استعلام از طرح
ارائه استعلام از مراجع ذیربط(بانک- دفترخانه اسناد رسمی - ارگان دولتی و ...) 1-
ارائه  نقشه 1/2000 که محل ملک بر روی آن مشخص و به امضاء متقاضی و یا مهر مرجع استعلام کننده رسیده باشد 2-
در صورت امکان ارائه کپی سند مالکیت یا پروانه ساختمانی و گواهی عدم خلاف یا پایان ساختمان 3-
کلیه ضوابط و مقررات مربوط در جلد اول کتاب ملاک عمل منتشره از سوی اداره کل شهرسازی و معماری (صدور پروانه) درج گردیده است *

 

مدارک مورد نیاز پاسخ استعلامات کسبی
ارائه استعلام از اتحادیه صنف مربوطه 1-
ارائه مفاصا حساب کسبی از اداره درآمد منطقه 2-
ارائه اصل سند مالکیت و تصویر آن (در صورتیکه متقاضی مالک ملک باشد) 3-
ارائه اصل اجاره نامچه و کپی آن (بشرطی که متقاضی مستاجر ملک باشد) 4-
ارائه اصل شناسنامه و کپی آن 5-
نامه و استعلام ارائه شده از صنف مربوطه حکم درخواست متقاضی را دارد و نیاز به تکمیل فرم دیگری نمی باشد *
کلیه ضوابط و مقررات مربوطه در جلد سوم کتاب ملاک عمل، بخش دوم(کسب و پیشه) که از سوی اداره کل شهرسازی و معماری شهرداری منتشر شده و متقاضیان محترم می توانند با اخذ و مطالعه آن اطلاعات کاملتری بدست آورند