انواع مجوزها و گواهی ها
[ROTITR]
تعداد مشاهده: 56078
1385/00/14
print
انواع مجوزها و گواهی ها
متقاضیان محترم می توانند گواهی های زیر را از مناطق شهرداری درخواست نمایند.
انواع پروانه ساختمان
- پروانه بر روی اراضی بایر
- تخریب و نوسازی
- اضافه اشکوب
- توسعه بنا
- تغییرات
- تبدیلات
- تغییر نقشه
- تمدید پروانه، تعویض سقف، تعویض مهندس
انواع گواهی ساختمان
- عدم خلاف
- پایان ساختمان
- پایان ساختمان قبل از سال 1349
- تمدید پایان ساختمان
- پایان کار آپارتمانی
تفکیک و تجمیع اراضی
- تفکیک
- افراز
- تجمیع
استعلام ها
- پاسخ استعلام کسبی
- پاسخ استعلام طرح