فراخوان 98/24 نسبت به ارزیابی و شناسایی

سازمان فناوری شهرداری تهران در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی 98/24 اقدام نماید.

(1398/11/30 02:49:00 ب.ظ)

   سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران در نظر دارد نسبت به شناسایی و ارزیابی پیمانکار جهت جذب كارگزار فن بازار تخصصي شهر هوشمند از طریق فراخوان اقدام کند.  (تاريخ تحويل اسناد 98/12/12)


جهت مشاهده فراخوان لطفا   اینجا   را کلیک کنید

مناقصه 98/65 نسبت به خرید

سازمان فناوری شهرداری تهران در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی 98/65 اقدام نماید.

(1398/11/29 11:56:00 ق.ظ)

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران در نظر دارد نسبت به مناقصه عمومی خرید کابل فیبر نوری از طریق مناقصه عمومی اقدام کند.(تاريخ تحويل اسناد 98/12/19)


جهت مشاهده مناقصه لطفا   اینجا   را کلیک کنید

آگهی تمدید مناقصه عمومي شماره 19-98 نسبت به شناسايي و ارزيابي شركت واجد شرایط و مجرب

شرکت کنترل ترافیک تهران در نظر دارد از طریق تمدید مناقصه عمومي شماره 19-98 (نوبت اول) اقدام نماید.

(1398/11/21 01:53:00 ب.ظ)

شرکت کنترل ترافیک تهران در نظر دارد نسبت به خرید هواساز و تجهیزات وابسته جهت تأسیسات فنی شرکت کنترل ترافیک از طريق مناقصه اقدام نمايد.


جهت مشاهده فراخوان لطفا   اینجا   را کلیک کنید

آگهی مناقصه عمومي شماره 20-98 نسبت به شناسايي و ارزيابي شركت واجد شرایط و مجرب

شرکت کنترل ترافیک تهران در نظر دارد از طریق مناقصه عمومي شماره 20-98 اقدام نماید.

(1398/11/16 01:17:00 ب.ظ)

شرکت کنترل ترافیک تهران در نظر دارد نسبت به عملیات تعمیر و نگهداری تابلوهای متغیر خبری و تلویزیون های شهری از طريق مناقصه اقدام نمايد.


جهت مشاهده فراخوان لطفا   اینجا   را کلیک کنید

آگهی تمدید مناقصات عمومي شماره 16-98 الی 18-98 نسبت به شناسايي و ارزيابي شركت واجد شرایط و مجرب

شرکت کنترل ترافیک تهران در نظر دارد از طریق تمدید مناقصات عمومي شماره 16-98 الی 18-98 اقدام نماید.

(1398/11/16 01:14:00 ب.ظ)

شرکت کنترل ترافیک تهران در نظر دارد نسبت به عملیات عمرانی سامانه‌های پلاک‌خوان، عملیات عمرانی دوربین نظارت تصویری، عملیات عمرانی زیرساخت شبکه ارتباطی از طريق مناقصه اقدام نمايد.


جهت مشاهده فراخوان لطفا   اینجا   را کلیک کنید

آگهی مناقصه عمومي شماره 19-98 نسبت به شناسايي و ارزيابي شركت واجد شرایط و مجرب

شرکت کنترل ترافیک تهران در نظر دارد از طریق مناقصه عمومي شماره 19-98 اقدام نماید.

(1398/11/05 11:26:00 ق.ظ)

شرکت کنترل ترافیک تهران در نظر دارد نسبت به خرید هواساز و تجهیزات وابسته جهت تأسیسات فنی شرکت کنترل ترافیک از طريق مناقصه اقدام نمايد.


جهت مشاهده فراخوان لطفا   اینجا   را کلیک کنید

آگهی مناقصات عمومي شماره 16-98 الی 18-98 نسبت به شناسايي و ارزيابي شركت واجد شرایط و مجرب

شرکت کنترل ترافیک تهران در نظر دارد از طریق مناقصات عمومي شماره 16-98 الی 18-98 اقدام نماید.

(1398/11/05 11:24:00 ق.ظ)

شرکت کنترل ترافیک تهران در نظر دارد نسبت به عملیات عمرانی سامانه‌های پلاک‌خوان، عملیات عمرانی دوربین نظارت تصویری، عملیات عمرانی زیرساخت شبکه ارتباطی از طريق مناقصه اقدام نمايد.


جهت مشاهده فراخوان لطفا   اینجا   را کلیک کنید

مناقصه عمومی 98/47 نسبت به خرید
سازمان فناوری شهرداری تهران در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی 98/47 اقدام نماید. (1398/10/30 11:08:00 ق.ظ)

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران در نظر دارد نسبت به خرید، نصب،راه اندازی ، پشتیبانی و آموزش فایروال به همراه لایسنسهای مرتبط از طریق مناقصه عمومی اقدام کند.

جهت مشاهده مناقصه لطفا   اینجا   را کلیک کنید

فراخوان 98/18 نسبت به شناسايي و ارزيابي

سازمان فناوری شهرداری تهران در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی 98/18 اقدام نماید.

(1398/10/23 08:22:00 ق.ظ)

سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري تهران در نظر دارد نسبت به شناسايي و ارزيابي شركت هاي ارائه كننده خدمات سرويس و نگهداري تجهيزات UPS از طريق فراخوان اقدام نمايد.(تاريخ تحويل اسناد 98/11/07)


جهت مشاهده فراخوان لطفا   اینجا   را کلیک کنید
جهت مشاهده پیوست1 لطفا   اینجا   را کلیک کنید
جهت مشاهده پیوست2 لطفا   اینجا   را کلیک کنید

فراخوان 98/20 نسبت به شناسايي و ارزيابي

سازمان فناوری شهرداری تهران در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی 98/20 اقدام نماید.

(1398/10/22 08:42:00 ق.ظ)

سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري تهران در نظر دارد نسبت به شناسايي و ارزيابي شركتها جهت توسعه زير ساختهاي شهر هوشمند(ايجاد شبكه هاي واي فاي شهري) از طريق فراخوان اقدام نمايد.(تاريخ تحويل اسناد 98/11/02)


جهت مشاهده فراخوان لطفا   اینجا   را کلیک کنید