شهرداری های کشور
رديف نام شهر آدرس سایت 
1 شهرداری آستارا http://www.e-astara.com
2 شهرداری اراک  http://www.arakcity.ir
3 شهرداری اصفهان http://www.isfahan.ir
4 شهرداری ارومیه  http://www.urmia.ir
5 شهرداری ایلام  http://www.ilam.ir
6 شهرداری بیرجند http://www.birjand.ir
7 شهرداری بافت http://shbaft.ir
8 شهرداری بوشهر  http://www.bushehrcity.ir
9 شهرداری تبریز  http://www.tabrizcity.ir
10 شهرداری زاهدان http://portalzahedan.ir
11 شهرداری زنجان  http://www.zanjan.ir
12 شهرداری ساری http://www.saricity.ir
13 شهرداری سمنان  http://www.semnan.ir
14 شهرداری سنندج http://www.e-sanandaj.ir
15 شهرداری شهرکرد http://www.sh-shahrekord.ir
16 شهرداری شیراز  http://www.shirazcity.org
17 شهرداری قزوین  http://www.qazvin.ir
 18 شهرداری قم http://www.qom.ir
19 شهرداری کاشان  http://www.kashan.ir
20 شهرداری کرمان  http://www.kermancity.kr.ir
21 شهرداری کرمانشاه  http://www.kermanshahcity.ir
22 شهرداری گرگان  http://www.gorgan.ir
23 شهرداری مرند http://www.marand.ir
24 شهرداری مشهد  http://www.mashhad.ir
25 شهرداری مشکین شهر http://www.meshkincity.ir
26 شهرداری یاسوج http://www.yasujcity.ir
27 شهرداری همدان  http://www.cityhall.hamedan.ir
28 شهرداری یزد  http://www.yazd.ir
29 شهرداری بندرعباس  http://www.bacity.ir