فراخوان 97/25 نسبت به شناسايي و ارزيابي شركت هاي فعال
سازمان فناوری شهرداری تهران در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی 97/25 اقدام نماید. (1397/7/29)

سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري تهران در نظر دارد نسبت به شناسايي و ارزيابي شركت هاي فعال در حوزه توليد و راه اندازي سامانه مديريت جلسات و پيگيري مصوبات از طريق فراخوان اقدام نمايد.


جهت مشاهده فراخوان لطفا   اینجا   را کلیک کنید
جهت مشاهده پیوست1 لطفا   اینجا   را کلیک کنید
جهت مشاهده پیوست2 لطفا   اینجا   را کلیک کنید

فراخوان 97/24 نسبت به شناسايي و ارزيابي پيمانكاران فعال

سازمان فناوری شهرداری تهران در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی 97/24 اقدام نماید.

(1397/7/23)

سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري تهران در نظر دارد نسبت به شناسايي و ارزيابي پيمانكاران فعال در حوزه فراهم سازي زير ساخت كليد عمومي و امضاء الكترونيك از طريق فراخوان اقدام نمايد.


جهت مشاهده فراخوان لطفا   اینجا   را کلیک کنید
جهت مشاهده پیوست1 لطفا   اینجا   را کلیک کنید
جهت مشاهده پیوست2 لطفا   اینجا   را کلیک کنید

فراخوان عمومی 97/23 نسبت به شناسايي و ارزيابي شركت هاي فعال

سازمان فناوری شهرداری تهران در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی 97/23 اقدام نماید.

(1397/7/14)

سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري تهران در نظر دارد نسبت به شناسايي و ارزيابي شركت هاي فعال در حوزه توسعه و پشتيباني سامانه‌ مديريت ارتباط با مشتري CRM از طريق فراخوان اقدام نمايد.


جهت مشاهده فراخوان لطفا   اینجا   را کلیک کنید
جهت مشاهده پیوست1 لطفا   اینجا   را کلیک کنید
جهت مشاهده پیوست2 لطفا   اینجا   را کلیک کنید

فراخوان 97/22 نسبت به شناسايي و ارزيابي پيمانكاران
سازمان فناوری شهرداری تهران در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی 97/22 اقدام نماید. (1397/7/3)

سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري تهران در نظر دارد نسبت به شناسايي و ارزيابي پيمانكاران ارائه دهنده دستگاه POS بصورت اماني در برخي از زيرمجموعه هاي شهرداري تهران از طريق فراخوان اقدام نمايد.

جهت مشاهده فراخوان لطفا   اینجا   را کلیک کنید

فراخوان97/21 نسبت به شناسايي و ارزيابي پيمانكاران
سازمان فناوری شهرداری تهران در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی 97/21 اقدام نماید. (1397/7/3)

سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري تهران در نظر دارد نسبت به شناسايي و ارزيابي پيمانكاران ارائه دهنده محصول سامانه فرماندهي حادثه از طريق فراخوان اقدام نمايد.

جهت مشاهده فراخوان لطفا   اینجا   را کلیک کنید
جهت مشاهده پیوست1 لطفا   اینجا   را کلیک کنید
جهت مشاهده پیوست2 لطفا   اینجا   را کلیک کنید
جهت مشاهده پیوست3 لطفا   اینجا   را کلیک کنید

فراخوان 97/20 نسبت به شناسايي و ارزيابي پيمانكاران
سازمان فناوری شهرداری تهران در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی 97/20 اقدام نماید. (1397/7/3)

سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري تهران در نظر دارد نسبت به شناسايي و ارزيابي پيمانكاران توليد سامانه جامع مديريت و كنترل ناوگان خودرو (AVLS) از طريق فراخوان اقدام نمايد.

جهت مشاهده فراخوان لطفا   اینجا   را کلیک کنید
جهت مشاهده پیوست1 لطفا   اینجا   را کلیک کنید
جهت مشاهده پیوست2 لطفا   اینجا   را کلیک کنید

فراخوان 97/19 نسبت به شناسايي و ارزيابي پيمانكاران
سازمان فناوری شهرداری تهران در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی 97/19 اقدام نماید. (1397/7/3)

سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري تهران در نظر دارد نسبت به شناسایی و ارزيابي پیمانکاران جهت طراحی، تولید و توسعه و پشتيباني پرتال ها و وب سایت های اينترنتي شهرداري تهران از طريق فراخوان اقدام نمايد.

جهت مشاهده فراخوان لطفا   اینجا   را کلیک کنید

فراخوان 97/18 نسبت به شناسايي و ارزيابي شركت هاي فعال در حوزه توليد و پشتيباني

سازمان فناوری شهرداری تهران در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی 97/18 اقدام نماید.

(1397/7/2)

سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري تهران در نظر دارد نسبت به شناسايي و ارزيابي شركت هاي فعال در حوزه توليد و پشتيباني سامانه‌هاي نرم افزاري سفارش مشتري از طريق فراخوان اقدام نمايد.


جهت مشاهده فراخوان لطفا   اینجا   را کلیک کنید
جهت مشاهده پیوست1 لطفا   اینجا   را کلیک کنید
جهت مشاهده پیوست2 لطفا   اینجا   را کلیک کنید

فراخوان 97/16 نسبت به شناسايي و ارزيابي تامين كنندگان تجهيزات و اجرا كنندگان

سازمان فناوری شهرداری تهران در نظر دارد از طریق فراخوان 97.16 نسبت به شناسايي و ارزيابي تامين كنندگان تجهيزات و اجرا كنندگان چاه ارت اقدام نماید.

(1397/7/1)

سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري تهران در نظر دارد نسبت به شناسايي و ارزيابي تامين كنندگان تجهيزات و اجرا كنندگان چاه ارت از طريق فراخوان اقدام نمايد.


جهت مشاهده فراخوان لطفا اینجا را کلیک کنید.

فراخوان عمومی 97/6 نسبت به جمع‌آوري دكل‌، آنتن و ايستگاه راديويي غيرمجاز در سطح شهر
شرکت ارتباط مشترک شهر به نمایندگی از شهرداری تهران در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی 97/6 اقدام نماید (1397/6/6)

شرکت ارتباط مشترک شهر به نمایندگی از شهرداری تهران در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی، برای جمع‌آوري دكل‌، آنتن و ايستگاه راديويي غيرمجاز در سطح شهر تهران اقدام نماید.

جهت مشاهده فراخوان لطفا   اینجا   را کلیک کنید