بخش دوم:برنامه راهبردی والزامات حوزه ستادی شهرداری
فصل اول : هویت ایرانی – اسلامی
فصل دوم : معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
فصل سوم : توسعه اجتماعی و فرهنگی
فصل چهارم : زیرساختهای شهری
فصل پنجم : بهبود شبکه های ارتباطی و نظام حمل و نقل و ترافیک
فصل ششم : خدمات شهری، محیط زیست و فضاهای سبز
فصل هفتم : گردشگری و اوقات فراغت
فصل هشتم : مدیریت واحد شهری
فصل نهم : اقتصاد شهری
فصل دهم :رقابت پذیری و فضای کسب و کار
فصل یازدهم : نظام مالیه شهرداری و درآمدهای پایدار
فصل دوازدهم : تعدیل نابرابری ها و تأمین عادلانه حقوق شهروندی
فصل سیزدهم : ایمنی و مدیریت مخاطرات
فصل چهاردهم : توسعه فناوری و تحقق شهر مجازی
فصل پانزدهم : نوسازی شهرداری، توسعه مدیریت و ارتقاء ظرفیتها
Skip Navigation Links.