آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 95.3 - خرید کفش چرمی - (1395/10/28)
image
سازمان آتش نشانی و خدمـات ایمنی تهـران در نظر دارد، تعداد 10500(ده هزار و پانصد) جفت کفش چرمی بنددار و بی بند از تولیدکنندگان داخلی و طبق مشخصات فنی مندرج در اسناد مناقصه، از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید.
لذا از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ انتشار این آگهی با در دست داشتن معرفی نامه و ارائه رسید وجه پرداختی(رسید زرد رنگ) به مبلغ 300.000 ریال به حساب شماره 100966 بانک شهر شعبه آزادی-یادگار کد 218 بنام این سازمان(قابل پرداخت در کلیه شعب بانک شهر) به دبیرخانه کمیسیون معاملات سازمان واقع در تهران خیابان آزادی نبش خیابان میمنت مراجعه نمایند.
Skip Navigation Links.