• پورتال انگلیسی شهرداری تهران
  • اطلاعات تماس شهرداری تهران
  • جستجو در پورتال شهرداری تهران
پنجشنبه 5 خرداد 1401

سلامت شهری

تعداد صدوپنجاه و سه بیمارستان

بیمارستان‌ها

153
تعداد سیصدوشصت و پنج درمانگاه عمومی

درمانگاه‌های عمومی

365
تعداد چهارصدو هفتاد و نه درمانگاه تخصصی

درمانگاه‌های تخصصی

479
تعداد صدو هشتاد و نه مجموعه های ورزشی در تهران

مجموعه‌های ورزشی شهرداری تهران

189
تعداد سیصدو چهل و پنج خانه سلامت

خانه‌های سلامت

345
تعداد بیست و دو مرکز فراموز

مراکز فراموز

22
تعداد پانصدو پنجاه و یک مرکز خدمت جامع سلامت

مراکز خدمات جامع سلامت

551
تعداد چهارصدو چهل و سه سرای محله

سرای محلات

443