دوشنبه 4 مرداد 1400

سلامت شهری

بیمارستان‌ها

153

درمانگاه‌های عمومی

365

درمانگاه‌های تخصصی

479

مجموعه‌های ورزشی شهرداری تهران

189

خانه‌های سلامت

345

مراکز فراموز

22

مراکز خدمات جامع سلامت

551

سرای محلات

443