چهارشنبه 6 بهمن 1400
Menu

طرح جامع تهران و اسناد مرتبط با آن

ساز و كار هاي اجرايي اين طرح عبارتند از

1: با همکاري و هماهنگي اداره کل بازرگاني استان تهران و ساير دستگاه هاي ذيربط و تشکل هاي صنفي و به منظور تعيين موقعيت هاي مکاني مناسب براي عملکردهاي مجاز و مورد نياز مردم در سطوح مختلف و در مقياس محلي، ناحيه اي، منطقه اي و فرامنطقه اي (شهري و فراشهري)، گروه هاي کاربري و عملکردي را با توجه به سازگاري و يا تزاحم همجواري فعاليت ها نسبت به يکديگر يا نسبت به سکونت، طبقه بندي تا فعاليت هاي همخوان در مقياس مناسب و در يک گروه سازگار بتوانند در کنار يکديگر و در زيرپهنه مناسب قرار گيرند و فعاليت هاي غيرهمخوان به تدريج به سمت پهنه هاي مناسب هدايت شوند. ضوابط و دستورالعمل مربوط که از اين طريق تهيه و تدوين خواهد شد، در مجموعه ضوابط و مقررات طرح تفصيلي شهر تهران به تصويب کميسيون ماده (5) وحسب نياز به تصويب شوراي اسلامي شهر تهران خواهد رسيد و شهرداري موظف است اقدامات لازم جهت تحقق کامل آن را با جلب مشارکت مردم و همکاري دستگاه هاي ذيربط و در يک برنامه حداکثر ده ساله (تا پايان سال 1395) فراهم سازد.

2: با تصويب اين طرح و در اجراي اين سند، کليه مصوبات موردي و عمومي شورايعالي که به نحوي به شهر تهران و ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري آن مربوط مي شود و همچنين کليه مصوبات کميسيون ماده (5)، شوراي اسلامي شهر تهران، دستورالعمل ها و بخشنامه هاي وزارت کشور و قائم مقامي انجمن شهر و هر بخشنامه و دستورالعمل ديگري که قبلاً در خصوص هرگونه ضابطه و مقررات شهرسازي در تهران از قبيل نحوه استفاده از اراضي (کاربري) تراکم، سطح اشغال، ارتفاع طبقات صادر شده باشد، بعد از تصويب و ابلاغ طرح تفصيلي جديد شهر تهران و ضوابط و مقررات آن که در کوتاهترين زمان ممکن و براساس اين سند (طرح جامع تهران) تهيه و به تصويب کميسيون ماده (5) شهر تهران خواهد رسيد، در صورت مغايرت لغو و بلااثر مي گردد.

3: بشورايعالي شهرسازي و معماري ايران، به استناد ماده (53) ، " آئين نامه نحوه بررسي و تصويب طرح هاي توسعه و عمران محلي ، ناحيه اي، منطقه اي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري کشور " ، مصوب 12/10/1378 هيئت وزيران؛ مقرر مي دارد؛ "اين طرح و کليه اسناد و مدارک منضم به آن، پس از اقدامات لازم و آماده سازي توسط دبيرخانه شورايعالي، مستقيماً توسط وزير مسکن و شهرسازي و رياست شورايعالي، به استانداري، شوراي اسلامي شهر و شهرداري تهران ابلاغ گردد".

4: تعاريف و کليدواژه هاي اين سند (طرح جامع) و در طرح تفصيلي در يک مجموعه واحد تنظيم و به عنوان پيوست شماره هفت سند اصلي، جزء لاينفک آنها منتشر و مورد بهره برداري قرار خواهد گرفت.

5: شورايعالي شهرسازي و معماري ايران در پايان مقرر مي دارد، در اجراي کامل اين سند، به عنوان سند مورد وفاق تمامي دستگاه ها، ارگان ها و نهادهاي دولتي و عمومي، ترتيبي اتخاذ گردد تا در مراسمي عمومي و به عنوان «روز آغاز بهره برداري از طرح هاي جامع و تفصيلي جديد شهر تهران»، همه دست اندرکاران در تمامي سطوح، اعم از دولت و دستگاه هاي اجرايي استان تهران، شوراي اسلامي شهر تهران، شهرداري و مديران آن و ...، در پاسداري از اين سند و اجراي دقيق و کامل آن و تعهد و پايبندي به ضوابط و مقررات طرح هاي جامع و تفصيلي جديد شهر تهران، عميقاً متعهد شوند و در آغاز هر دوره شوراي اسلامي شهر و آغاز به کار هر شهردار جديد و همکارانش در شهر تهران، اين وفاداري و تعهد به عنوان يک ميثاق، جزء الزامات آغاز به کار تلقي گردد.

6: اين سند شامل (9) فصل به شرح فوق، همراه با آلبوم نقشه ها و پيوست ها به شرح زير، تماماً جزء لاينفک مصوبه مورخ 05/09/1386 شورايعالي شهرسازي و معماري ايران بوده و حکم واحد دارند.